oostende de haan blankenberge

Beleidsprioriteiten

In 2020 stelt de erfgoedcel Kusterfgoed de volgende prioriteiten in het erfgoedbeleid:

Uitbouw van de vrijwilligerswerking van Kusterfgoed met aandacht voor een uitgewerkt vrijwilligersbeleid

Eind juni 2018 is Beeldbank Kusterfgoed gelanceerd, waarop ondertussen meer dan 120 000 erfgoedbeelden te vinden zijn over Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge. In 2020 wordt dit project verder gezet en wordt vooral aandacht besteed aan de verdere uitbouw van een vrijwilligerswerking om zwerfgoed op te sporen, te digitaliseren en te registreren.

Bij foto’s horen vaak ook boeiende verhalen over tradities, gebruiken e.d. die langzaamaan verdwijnen. In 2020 zet Kusterfgoed ook in op het opleiden van vrijwilligers om deze verhalen te registreren en zo mee het cultureel erfgoed aan de kust in kaart te brengen.

Door de groeiende vrijwilligerspool, is het nodig om de organisch gegroeide vrijwilligerswerking om te vormen tot een uitgewerkt en transparant vrijwilligersbeleid voor de hele werking van Kusterfgoed.

Borgen van immaterieel erfgoed met aandacht voor verduurzaming

In 2020 werkt Kusterfgoed een publieksproject uit rond billenkarren. Hierbij wordt voor het eerst samengewerkt met Westtoer. Met dit project wordt opnieuw een stukje immaterieel kustgebonden erfgoed in de kijker gezet. Voor de uitwerking wordt opnieuw een laagdrempelige publicatie uitgewerkt en wordt in samenwerking met de jeugddiensten een actie voor jongeren uitgewerkt. Er gaat bijzondere aandacht naar de verduurzaming van het project zodat dit thema door een zo breed mogelijke groep aan mensen als immaterieel erfgoed wordt beschouwd.

Ook voor Erfgoeddag wil Kusterfgoed de erfgoedspelers stimuleren om cultureel erfgoed aan de kust op een originele manier in de kijker te zetten.

Daarnaast wordt in 2020 het traject ‘Een jaar op het Veld’ verder uitgewerkt. Tijdens het tweede projectjaar is het de bedoeling om de verzamelde informatie op een duurzame manier te ontsluiten voor een breed publiek via een agenda en een reizende expo.

Met deze projecten vervullen we verschillende van onze operationele doelstellingen, zoals werken met verschillende doelgroepen, sector overschrijdend werken, intergenerationeel werken, speciale aandacht geven aan kusteigen thema’s en borgen en ontsluiten van immaterieel erfgoed.

Focus op erfgoedzorg

Het ondersteuningsbeleid van Kusterfgoed bestaat uit adviesverlening, vorming, begeleidingstrajecten, projectsubsidies en een logistieke dienst. In 2020 bereidt Kusterfgoed zich voor op een nieuwe beleidsperiode waarin erfgoedzorg een belangrijke plaats inneemt:

  • De bouw van de Erfgoedfabriek in Brugge vormt de aanleiding voor de ontwikkeling van een onderbouwde visie op lokaal en regionaal depotbeleid. In samenwerking met de deelnemende gemeenten en Erfgoedcel Brugge (voor de regio) wordt gewerkt naar een uitgewerkt depotbeleid.
  • De registratie van religieus erfgoed gaat onverminderd verder binnen het project ‘In Kannen en Kelken’. In dit kader wordt vormingen georganiseerd en begeleidingstrajecten uitgerold. Ook worden eerdere begeleidingstrajecten (bv. voor sportverenigingen) verder in stand gehouden.

De cultureel-erfgoedactoren en -gemeenschappen blijvend betrekken bij de werking van de erfgoedcel

In april 2020 dient Kusterfgoed een nieuw beleidsplan in voor de periode 2021-2026. Het erfgoedveld werd hiervoor bevraagd zodat het plan een weerspiegeling is van de concrete noden en wensen die binnen het werkingsgebied leven. Maar we willen verder gaan, ook bij het opzetten en de uitwerking van de projecten en acties van Kusterfgoed, betrekken we de erfgoedactoren- en gemeenschappen actief. Op die manier werken we aan een participatief aanbod afgestemd op het doelpubliek dat we willen bereiken.