oostende de haan blankenberge

Beleidsprioriteiten

In 2019 stelt de erfgoedcel Kusterfgoed de volgende prioriteiten in het erfgoedbeleid:

Verdere uitbouw en opstart vrijwilligerswerking Beeldbank Kusterfgoed

Eind juni 2018 is Beeldbank Kusterfgoed gelanceerd, waarop ondertussen meer dan 100 000 erfgoedbeelden te vinden zijn over Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge. In 2019 werken we dit project verder uit:

  • De functionaliteiten van de beeldbank en de publiekswebsite worden doorontwikkeld;
  • Er wordt verder gewerkt aan een gedegen rechtenbeleid om zo veel mogelijk beelden ter beschikking te kunnen stellen van de gemeenschap zonder afbreuk te doen aan de geldende wetgeving met betrekking tot auteursrecht en privacy;
  • Er wordt ingezet op de ontsluiting van audiovisueel erfgoed;
  • De beeldbank wordt ingezet voor thematische projecten en voor doelgroepenwerking.

Naast de gemeentelijke collecties, worden ook collecties van verenigingen en zwerfgoed opgenomen in de beeldbank. Om de collecties op te sporen, te digitaliseren en te registreren, wordt een duurzame vrijwilligerswerking uitgebouwd.

Om dit project kwalitatief in te vullen, wordt het Kusterfgoedteam ook in 2019 tijdelijk versterkt door een projectmedewerker.

Borgen van immaterieel erfgoed met ruimte voor experiment en vernieuwing

Tijdens de zomer van 2019 werkt Kusterfgoed een publieksproject uit rond kamperen aan de kust. Hiermee wordt opnieuw een stukje immaterieel kustgebonden erfgoed ontsloten. Bij de uitwerking van dit project hecht Kusterfgoed ook veel belang aan experiment en vernieuwing om een breder en alternatief doelpubliek te bereiken.

Ook voor Erfgoeddag wil Kusterfgoed de erfgoedspelers stimuleren om een stukje immaterieel erfgoed op een originele manier in de kijker te zetten.

Daarnaast wordt in 2019 het startschot gegeven voor het traject ‘Een jaar op het veld’. Tijdens dit traject zal een stuk grond met gras en tarwe op een traditionele manier verbouwd worden. Bovendien worden via interviews en een praatcafé verhalen verzameld over het leven op het veld.

Via deelname aan activiteiten van externe partners (de Grote Schelpenteldag, WK manillen, Alles voor Stoetenbeurs, Snipstory) zet de erfgoedcel het hele jaar door in op het borgen van immaterieel erfgoed. Met projecten vervullen we verschillende van onze operationele doelstellingen, zoals werken met verschillende doelgroepen, sector overschrijdend werken, intergenerationeel werken, speciale aandacht geven aan kusteigen thema’s en borgen en ontsluiten van immaterieel erfgoed.

Uitbouwen van ondersteuningsaanbod op maat

Naast de projectsubsidie en de logistieke dienst die in 2016 werden uitgebouwd en daarna verder werd uitgebreid, zet de erfgoedcel in 2019 extra in op vormingen en begeleidingstrajecten op maat. In 2019 gaat er bijzondere aandacht naar de registratie en conservatie van religieus erfgoed. Binnen het project ‘In Kannen en Kelken’ wordt het religieuze erfgoedveld in kaart gebracht, worden er vormingen georganiseerd en begeleidingstrajecten opgezet voor de opmaak van een religieuze erfgoedinventaris die ontsloten wordt via de erfgoeddatabank Erfgoed in Zicht.

Daarnaast wordt er blijvend ingezet op de ondersteuning van sportverenigingen die in 2018 werd opgestart. Ook in het kader van het traject ‘Een jaar op het veld’ wordt aandacht besteed aan de registratie en conservatie van agrarisch erfgoed. Tot slot wordt er onderzocht welke mogelijkheden er haalbaar zijn voor de uitbouw van een gemeenschappelijke depotruimte of erfgoedbewaarplaats in de Kusterfgoedregio.

Het erfgoedveld betrekken bij de werking van Kusterfgoed en deze af te stemmen op concrete noden en wensen

Vanaf 2019 wordt vooruitgeblikt naar de nieuwe beleidsperiode 2021-2026. Om tot een gedragen beleidsplan te komen, wordt het erfgoedveld aangesproken om mee na te denken over de werking van Kusterfgoed zodat er kan ingespeeld worden op concrete noden en wensen.

Naast de bevraging op beleidsniveau, doet de erfgoedcel ook inspanningen om erfgoedspelers in een zo vroeg mogelijk stadium van een project te betrekken om zo tot een participatief aanbod te komen.